Search information box description

درباره اطلس

فهرست وضعیت بازداشت

 • مرگ در بازداشت: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که در زندان فوت کرده یا کشته شده است.

 • مرگ خارج از زندان: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که پس از آزادی فوت کرده است. اطلس قادر به جمع‌آوری تمامی اطلاعات مربوط به تمام موارد مرگ خارج از زندان نیست.

 • در بازداشت، حصر خانگی: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که در منزل خودش محبوس است.

 • اعدام شده: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که اعدام شده است.

 • در بازداشت، حکم تأیید شده: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که محکومیتش از طرف دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی تأیید شده یا درخواست تجدید نظر نداده است.

 • در بازداشت، حکم صادر شده: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که در دادگاه بدوی محکوم شده و همچنان در بازداشت است.

 • در بازداشت، جزئیات نامشخص: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که در بازداشت است، اما وضعیت حقوقی پرونده او برای اطلس مشخص نیست.

 • در بازداشت، بازداشت موقت: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که دستگیر شده، اما هنوز حکم دادگاه بدوی برای او صادر نشده است.

 • در بازداشت، رای باز: این وضعیت برای زندانی‌ای ثبت می‌شود که در طول روز اجازه خروج از زندان را دارد.

 • آزاد، حکم تأییدشده: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که محکومیتش از طرف دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی تایید شده یا درخواست تجدید نظر نداده است، اما هنوز حکم او اجرا نشده و در بازداشت نیست.

 • آزاد، حکم صادر شده: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که در دادگاه بدوی محکوم شده، اما هنوز حکم او اجرا نشده و در بازداشت نیست.

 • آزاد، جزئیات نامشخص: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که یا از زندان آزاد شده اما هنوز وضعیت حقوقی پرونده او برای اطلس مشخص نیست، یا از زندان گریخته یا از کشور خارج شده است. همچنین، در صورتی که برای یک دوره مشخص اطلاعاتی درباره ادامه بازداشت یک فرد به دست نیاید، اطلس فرض را بر آزادی او می‌گذارد و این گزینه را ثبت می‌کند.

 • آزاد، با پابند الکترونیکی: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که از زندان آزاد شده، اما برای یک دوره مشخص که عموما تا پایان دوران محکومیت اوست، باید از پابند الکترونیکی استفاده کند.

 • آزاد، به قید وثیقه یا کفالت: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که به قید وثیقه یا کفالت آزاد شده است.

 • آزاد، در مرخصی: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که در مرخصی از حبس به سر می‌برد. از آن‌جایی که در بسیاری از موارد اطلاعات مربوط به مرخصی‌های چندروزه به طور کامل منتشر نمی‌شوند، اطلس وضعیت افرادی را که تنها برای چند روز به مرخصی آمده‌اند به «آزاد، در مرخصی» تغییر نمی‌دهد.

 • آزاد، پایان محکومیت: این وضعیت برای فردی ثبت می‌شود که یا حکمش به اتمام رسیده و از زندان آزاد شده است یا تنها حکم حبس او به اتمام رسیده و به تبعید در خارج زندان فرستاده شده است.