Search information box description

درباره اطلس

فهرست اطلاعات پایه

  • اتنیک: این واژه برای توضیح تعلق اتنیکی مفروض زندانی به کار می‌رود. در بعضی موارد ممکن است که پژوهشگران اطلس قادر به تأیید هویت اتنیکی یک زندانی نباشند؛ هرچند گاهی ممکن است که تعلق اتنیکی زندانی بر اساس زادگاه، منبع اخبار، یا سایر عوامل قابل استنباط باشد. این اطلاعات به طور مشخص برای مستندسازی روند آزار و اذیت علیه گروه‌های اتنیکی اهمیت دارد. در مواردی که اطلس قادر به تعیین اتنیک یک زندانی نیست، دسته‌بندی تحت عنوان «نامشخص» صورت می‌گیرد.
  • جنسیت: این واژه برای توضیح جنسیت مفروض (بر اساس نام) زندانی به کار می‌رود. به دلیل خطری که در ایران افراد دارای جنسیت‌های غیر از دوگانه مرد/زن، کوییر و نامنطبق را تهدید می‌کند، اطلس تصمیم گرفته است که این اشخاص را در بانک داده خود مجزا نکند.
  • مذهب: این واژه برای توضیح مذهب مفروض زندانی به کار می رود. گاه امکان دارد که پژوهشگران اطلس قادر به تأیید مذهب زندانی نباشند، هرچند گاهی ممکن است که مذهب زندانی بر اساس زادگاه، منبع اخبار، یا سایر عوامل قابل استنباط باشد. این اطلاعات برای مستندسازی روند آزار و اذیت علیه گروه های مذهبی به خصوص اهمیت دارد. در مواردی که اطلس قادر به تعیین مذهب زندانی نیست، دسته بندی تحت عنوان «نامشخص» صورت می گیرد.